fbpx

บทส.ความพร้อมวัดเชาวน์ปัญญา เตรียมเช้า ป.1

70 ฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย…  ความพร้อมทางด้านคณิตศาสตร์ ด้านการคิดเชิงเหตุผลและนามธรรม ด้านภาษา ด้านสติปัญญา ด้านสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ด้านมิติสัมพันธ์ ด้านการสังเกตและการเชื่อมโยง

ผู้เขียน : สุวิภา เรืองอุไร

จำนวนหน้า : 88


สารบัญ

– ความพร้อมทางด้านคณิตศาสตร์
– ความพร้อมด้านการคิดเชิงเหตุผลและนามธรรม
– ความพร้อมด้านภาษา ด้านสติปัญญา
– ความพร้อมด้านสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
– ความพร้อมด้านมิติสัมพันธ์
– ความพร้อมด้านการสังเกตและการเชื่อมโยง
SKU: NA05 Category: