fbpx

คู่มือ วิทยาศาสตร์ ป.1

110 ฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย…
– เนื้อหาวิชาการ ตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางตามที่หลักสูตรกำหนด
– กิจกรรมเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
– แบบทดสอบ พร้อมเฉลยแยกเล่ม
เหมาะสำหรับ…
– ใช้เป็นคู่มือประกอบการเรียนในชั้นเรียน
– ใช้ฝึกฝนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
– ใช้ทดสอบความรู้ความเข้าใจในการเรียน และเตรียมพร้อมสำหรับการสอบ

ผู้เขียน : รัตนา ใจซื่อสมบูรณ์

จำนวนหน้า : 196


สารบัญ

– บทที่ 1  รอบตัวเรา
– บทที่ 2  พืชรอบตัว
– บทที่ 3  สัตว์รอบตัว
– บทที่ 4  ตัวเรา
– บทที่ 5  ของเล่นมากมาย ของใช้มากมี
– บทที่ 6  แรงน่ารู้
– บทที่ 7  ดินน่ารู้
– บทที่ 8  ท้องฟ้าน่ารู้
– กิจกรรมเสริม
– เฉลยแยกเล่ม