fbpx

คู่มือชั้น ม.3

275 ฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย… สรุปเนื้อหาหลักๆ อย่างเข้มข้น พร้อมแนวข้อสอบและเฉลย ครบ 5 วิชาหลักได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พร้อมด้วยแนวข้อสอบ O-NET ชั้น ม.3 (5 กลุ่มสาระ) เหมาะสำหรับ… นักเรียนชั้น ม.3 ใช้ทบทวนบทเรียน เพื่อเตรียมสอบย่อยและสอบปลายภาค ทั้งภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2

ผู้เขียน : ชาญชัย ศุภผลพรกุล, รัตนา ใจซื่อสมบูรณ์, สุธิดา มันยานนท์, วิภาวี พัฒนะวาณิช และ ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์เดอะบุคส์

จำนวนหน้า : 632


สารบัญ

– สรุปเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พร้อมแนวข้อสอบและเฉลย
– สรุปเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พร้อมแนวข้อสอบและเฉลย
– สรุปเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พร้อมแนวข้อสอบและเฉลย
– สรุปเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) พร้อมแนวข้อสอบและเฉลย
– สรุปเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พร้อมแนวข้อสอบและเฉลย
– แนวข้อสอบ O-NET ชั้น ม.3 (รวม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้) พร้อมเฉลย