fbpx

คู่มือชั้น ม.2

280 ฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย…  สรุปเนื้อหาหลักๆ อย่างเข้มข้น พร้อมแนวข้อสอบและเฉลย จัดเต็มครบ 5 วิชาหลักสำคัญ ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เหมาะสำหรับ… นักเรียนชั้น ม.2 ใช้ทบทวนบทเรียน เพื่อเตรียมสอบย่อยและสอบปลายภาค ทั้งภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2

ผู้เขียน : ชาญชัย ศุภผลพรกุล, รัตนา ใจซื่อสมบูรณ์, สุธิดา มันยานนท์, วิภาวี พัฒนะวาณิช และ ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์เดอะบุคส์

จำนวนหน้า : 656


สารบัญ

– สรุปเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พร้อมแนวข้อสอบและเฉลย
– สรุปเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พร้อมแนวข้อสอบและเฉลย
– สรุปเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) พร้อมแนวข้อสอบและเฉลย
– สรุปเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พร้อมแนวข้อสอบและเฉลย
– สรุปเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พร้อมแนวข้อสอบและเฉลย