fbpx

คู่มือคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.4-6 เล่ม 1

110 ฿

รายละเอียด

ประกอบด้วยเนื้อหาอย่างละเอียดพร้อมตัวอย่างที่หลากหลาย มีแบบฝึกหัดทุกหัวข้อย่อยพร้อมเฉลยโดยแสดงวิธีทำอย่างละเอียด และแบบทดสอบท้ายบทพร้อมเฉลย ข้อสอบ O-NET, PAT, โควตา, แข่งขันชิงทุน และสอบตรงเข้ามหาวิทยาลัย

ผู้เขียน : นิพนธ์ ศรีนฤมล

จำนวนหน้า : 232


สารบัญ

บทที่ 1 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
1.1 ประพจน์
1.2 การเชื่อมประพจน์
1.3 การหาค่าความจริงของประพจน์
1.4 การสร้างตารางหาค่าความจริงของประพจน์
1.5 รูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกัน
1.6 สัจนิรันดร์
1.7 ประโยคเปิด
1.8 ตัวบ่งปริมาณ
1.9 ค่าความจริงของประพจน์ที่มีตัวบ่งปริมาณ
1.10 การสมมูลกันของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ
1.11 นิเสธของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ
1.12 การอ้างเหตุผล
แบบทดสอบท้ายบทที่ 1
บทที่ 2 ระบบจำนวนจริง
2.1 จำนวนจริง
2.2 การเท่ากันในระบบจำนวนจริง
2.3 การบวกและการคูณในระบบจำนวนจริง
2.4 การโอเปอเรชัน
2.5 สมบัติของระบบจำนวนจริง
2.6 การลบและการหารจำนวนจริง
2.7 การแยกตัวประกอบของพหุนามตัวแปรเดียว
2.8 สมบัติการไม่เท่ากัน
2.9 การบวก การลบ การคูณ และการหารช่วง
2.10 อสมการและการแก้อสมการ
2.11 ค่าสัมบูรณ์
แบบทดสอบท้ายบทที่ 2
บทที่ 3 ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น
3.1 สมบัติความบริบูรณ์
3.2 สมบัติของจำนวนเต็ม
3.3 คอนกรูเอนซ์หรือสมภาค
แบบทดสอบท้ายบทที่ 3
ท้ายเล่มมีเฉลยแบบฝึกหัดทั้งหมดอย่างละเอียด