fbpx

คู่มือคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.4-6 เล่ม 2

175 ฿

รายละเอียด

ประกอบด้วยเนื้อหาอย่างละเอียดพร้อมตัวอย่างที่หลากหลาย มีแบบฝึกหัดทุกหัวข้อย่อยพร้อมเฉลยโดยแสดงวิธีทำอย่างละเอียด และแบบทดสอบท้ายบทพร้อมเฉลย ข้อสอบ O-NET, PAT, โควตา, แข่งขันชิงทุน และสอบตรงเข้ามหาวิทยาลัย

ผู้เขียน : พิพัฒน์พงษ์ ศรีวิศร

จำนวนหน้า : 392


สารบัญ

1. ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์
1.1 สมาชิกและขนาดของเมทริกซ์
1.2 การเท่ากันและสมบัติเฉพาะของเมทริกซ์
1.3 การบวกและการคูณของเมทริกซ์
1.4 เมทริกซ์ที่มีสมบัติพิเศษ
1.5 การหาดีเทอร์มิแนนต์
1.6 การหาอินเวอร์สการคูณของเมทริกซ์
1.7 การใช้เมทริกซ์แก้ระบบสมการเชิงเส้น แบบทดสอบท้ายบทที่ 1
2. ฟังก์ชัน
2.1 ความสัมพันธ์
2.2 ฟังก์ชัน
2.3 ฟังก์ชันอินเวอร์ส หรือฟังก์ชันผกผัน
2.4 ฟังก์ชันคอมโพสิท หรือฟังก์ชันประกอบ
2.5 พีชคณิตของฟังก์ชัน แบบทดสอบท้ายบทที่ 2
3. เรขาคณิตวิเคราะห์
3.1 ความรู้เบื้อต้นเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์
3.2ภาคตัดกรวย แบบทดสอบท้ายบทที่ 3
ท้ายเล่มมีเฉลยแบบฝึกหัดทั้งหมดอย่างละเอียด
3.3 วิธีเรียงสับเปลี่ยน
3.4 วิธีการจัดหมู่
3.5 ความน่าจะเป็น  แบบทดสอบท้ายบทที่ 3
ท้ายเล่มมีเฉลยแบบฝึกหัดทั้งหมดอย่างละเอียด