fbpx

คู่มือคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4-6 เล่ม 1

115 ฿

รายละเอียด

ประกอบด้วยเนื้อหาอย่างละเอียดพร้อมตัวอย่างที่หลากหลาย มีแบบฝึกหัดทุกหัวข้อย่อยพร้อมเฉลยโดยแสดงวิธีทำอย่างละเอียด และแบบทดสอบท้ายบทพร้อมเฉลย ข้อสอบ O-NET, PAT, โควตา, แข่งขันชิงทุน และสอบตรงเข้ามหาวิทยาลัย

ผู้เขียน : พิพัฒน์พงษ์ ศรีวิศร

จำนวนหน้า : 252


สารบัญ

บทที่ 1 เซต
1.1 เซต
1.2 สับเซต
1.3 การกระทำทางเซต
1.4 ส่วนประกอบต่างๆของแผนภาพเวนน์-ออยเลอร์
1.5 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเซต
แบบทดสอบท้ายบทที่ 1
บทที่ 2 การให้เหตุผล
2.1 การให้เหตุผลแบบอุปนัย
2.2 การให้เหตุผลแบบนิรนัย
แบบทดสอบท้ายบทที่ 2
บทที่ 3 จำนวนจริง
3.1 จำนวนจริง
3.2 การเท่ากันในระบบจำนวนจริง
3.3 การบวกและการคูณในระบบจำนวนจริง
3.4 การโอเปอเรชัน
3.5 สมบัติของระบบจำนวนจริง
3.6 การลบและการหารจำนวนจริง
3.7 การแยกตัวประกอบของพหุนามตัวแปรเดียว
3.8 การแก้สมการกำลังสอง ตัวแปรเดียว
3.9 สมบัติการไม่เท่ากัน
3.10 การบวก การลบ การคูณ และการหารช่วง
3.11 อสมการและการแก้อสมการ
3.12 ค่าสัมบูรณ์
แบบทดสอบท้ายบทที่ 3
บทที่ 4 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
4.1 ความสัมพันธ์
4.2 ฟังก์ชัน
แบบทดสอบท้ายบทที่ 4
ท้ายเล่มมีเฉลยแบบฝึกหัดทั้งหมดอย่างละเอียด