fbpx

คลังข้อสอบ O-NET ม.3

245 ฿

รายละเอียด

ประกอบด้วยแนวข้อสอบในลักษณะเดียวกันกับข้อสอบจริงปีที่ผ่านมาทั้ง 4 รายวิชา โดยครอบคลุมเนื้อหาทุกสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ตรงตามหลักสูตรปัจจุบัน พร้อมเฉลยไว้ให้ตรวจสอบความถูกต้องทุกข้อ

ผู้เขียน : ประชา ศิวเวทกุล, รัตนา ใจซื่อสมบูรณ์, สุธิดา มันยานนท์, ภัทรียา ฉายชูวงษ์ และ ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์เดอะบุคส์

จำนวนหน้า : 528


สารบัญ

– ข้อมูลที่ควรทราบเกี่ยวกับการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560
– ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
– ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์
– ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
– ข้อสอบวิชาภาษาไทย