fbpx

ข้อสอบแข่งขัน คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมต้น (ม.1-2-3) เล่ม 3

130 ฿

รายละเอียด

• รวบรวมโจทย์ข้อสอบตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529-2555 คัดแยกไว้เป็นเรื่องๆ ตามบทเรียนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อความสะดวกในการฝึกฝนหาประสบการณ์
• เฉลยแก้โจทย์ปัญหา วิธีคิด วิธีทำ พร้อมเทคนิคทุกบททุกข้ออย่างละเอียด
• เหมาะสำหรับเตรียมตัวสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ เตรียมสอบคัดเลือกเข้า ม.4 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์ ร.ร.เตรียมทหาร ฯลฯ

ผู้เขียน : โชคชัย สิริหาญอุดม

จำนวนหน้า : 252


สารบัญ

– เรื่องที่ 24 อสมการ
– เรื่องที่ 25 ความน่าจะเป็น
– เรื่องที่ 26 สถิติ
– เรื่องที่ 27 ตรีโกณมิติ
– เรื่องที่ 28 การให้เหตุผลกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม
– เรื่องที่ 29 ระบบสมการ
– เรื่องที่ 30 วงกลม