fbpx

ข้อสอบแข่งขัน คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมต้น (ม.1-2-3) เล่ม 2

135 ฿

รายละเอียด

• รวบรวมโจทย์ข้อสอบตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529-2555 คัดแยกไว้เป็นเรื่องๆ ตามบทเรียนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อความสะดวกในการฝึกฝนหาประสบการณ์
• เฉลยแก้โจทย์ปัญหา วิธีคิด วิธีทำ พร้อมเทคนิคทุกบททุกข้ออย่างละเอียด
• เหมาะสำหรับเตรียมตัวสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ เตรียมสอบคัดเลือกเข้า ม.4
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์ ร.ร.เตรียมทหาร ฯลฯ

ผู้เขียน : โชคชัย สิริหาญอุดม

จำนวนหน้า : 260


สารบัญ

– เรื่องที่ 16 พื้นที่ผิวและปริมาตร
– เรื่องที่ 17 กราฟ
– เรื่องที่ 18 ระบบสมการเชิงเส้น
– เรื่องที่ 19 ความคล้าย
– เรื่องที่ 20 จำนวนจริง
– เรื่องที่ 21 การแยกตัวประกอบของพหุนามและเศษส่วนของพหุนาม
– เรื่องที่ 22 สมการกำลังสอง
– เรื่องที่ 23 พาราโบลา