fbpx

ข้อสอบแข่งขัน คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมต้น (ม.1-2-3) เล่ม 1

160 ฿

รายละเอียด

• รวบรวมโจทย์ข้อสอบตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529-2555 คัดแยกไว้เป็นเรื่องๆ ตามบทเรียนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อความสะดวกในการฝึกฝนหาประสบการณ์
• เฉลยแก้โจทย์ปัญหา วิธีคิด วิธีทำ พร้อมเทคนิคทุกบททุกข้ออย่างละเอียด
• เหมาะสำหรับเตรียมตัวสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ เตรียมสอบคัดเลือกเข้า ม.4 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์ ร.ร.เตรียมทหาร ฯลฯ

ผู้เขียน : โชคชัย สิริหาญอุดม

จำนวนหน้า : 320


สารบัญ

– เรื่องที่ 1 สมบัติของจำนวนนับ
– เรื่องที่ 2 ระบบจำนวนเต็ม
– เรื่องที่ 3 แบบรูป
– เรื่องที่ 4 จำนวนและตัวเลข
– เรื่องที่ 5 ทศนิยมและเศษส่วน
– เรื่องที่ 6 อัตราส่วนร้อยละ
– เรื่องที่ 7 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
– เรื่องที่ 8 การวัด
– เรื่องที่ 9 แผนภูมิรูปวงกลม
– เรื่องที่ 10 การแปลงทางเรขาคณิต
– เรื่องที่ 11 สมบัติเลขยกกำลัง
– เรื่องที่ 12 พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม
– เรื่องที่ 13 การประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
– เรื่องที่ 14 เส้นขนาน
– เรื่องที่ 15 การแปรผัน