fbpx

กุญแจคณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 2 รายวิชาพื้นฐาน

55 ฿

รายละเอียด

ตรงตามหนังสือเรียนของ สสวท. และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับปรับปรุง 2560) จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนเพื่อการตรวจสอบคำตอบของแบบฝึกหัดที่นักเรียนได้ทำไว้เรียบร้อยแล้ว นักเรียนจะได้ประเมินขีดความรู้ความเข้าใจเนื้อหาในหนังสือเรียน

ผู้เขียน : วิภาวี พัฒนะวาณิช

จำนวนหน้า : 160


สารบัญ

– บทที่ 1 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
– บทที่ 2 อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ
– บทที่ 3 กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น
– บทที่ 4 สถิติ (1)