fbpx

กุญแจคณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 1 รายวิชาพื้นฐาน (หลักสูตรใหม่ 2560)

65 ฿

รายละเอียด

เหมาะสำหรับ

  • ใช้ตรวจสอบคำตอบของแบบฝึกหัดที่ได้ทำไว้เรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงความละเอียดรอบคอบ และสามารถนำความรู้ ความเข้าใจ และทักษะประสบการณ์ที่ได้ ไปใช้แก้โจทย์ปัญหาซึ่งอาจมีลักษณะเดียวกันหรือมีการพลิกแพลงสลับซับซ้อนยิ่งขึ้นได้อีกด้วย

ผู้เขียน : NEW TEACHER GROUP และ วิภาวี พัฒนะวาณิช

จำนวนหน้า : 192


สารบัญ

  • บทที่ 1 จำนวนเต็ม
  • บทที่ 2 การสร้างทางเรขาคณิต
  • บทที่ 3 เลขยกกำลัง
  • บทที่ 4 ทศนิยมและเศษส่วน
  • บทที่ 5 รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ