fbpx

กิจกรรมคณิตศาสตร์ ป.6

72 ฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย…  แบบทดสอบจำนวน 10 ฉบับ 250 ข้อ , 250 คำถามที่เหลมคม เพื่อพัฒนาความสามารถทางสมองด้วยการคิดแก้ปัญหา และการคิดหาเหตุผลอย่างสมเหตุสมผล ทุกปัญหาใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา , เฉลยคำตอบอย่างละเอียด

ผู้เขียน : สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์

จำนวนหน้า : 92


สารบัญ

– การจัดหมวดหมู่ กิจกรรมที่ 1 ถึง 10
– อุปมาอุปไมย กิจกรรมที่ 11 ถึง 13
– แบบรูป กิจกรรมที่ 14 ถึง 29
– การสรุปอ้างอิง กิจกรรมที่ 30 ถึง 32
– การให้เหตุผล กิจกรรมที่ 33 ถึง 40
– การใช้เหตุผล กิจกรรมที่ 41 ถึง 100
– เฉลย